OGRANIČENA GARANCIJA ZA EGER PROIZVODE U TRAJANJU OD 12 MJESECI

 

KAKO JE ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA POVEZAN SA OVOM GARANCIJOM

Ova garancija vam pruža specifična zakonska prava, uz koja možete imati i druga prava koja se razlikuju od države do države (ili u raznim zemljama ili pokrajinama). Osim kako zakon dozvoljava, EGER ne isključuje, ne ograničava i ne ukida druga prava koja možete imati, uključujući ona koja mogu nastati iz neusaglašenosti kupoprodajnog ugovora sa zakonom. Za potpuno razumijevanje prava koja vam pripadaju, konsultujte zakone svoje zemlje, pokrajine ili države.

OGRANIČENJA GARANCIJE KOJA POTPADAJU POD ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Pod uslovom da je to dozvoljeno zakonom, ova garancija i predviđena pravna sredstva su isključivi i zamjenjuju sve druge garancije, pravna sredstva i uslove, usmene, pisane, propisane zakonom, eksplicitne ili implicitne. Adtexo odriče odgovornost za sve zakonske ili implicitne garancije, uključujući bez ograničenja garanciju mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu, i garanciju vezanu za prikrivene ili skrivene nedostatke, pod uslovom da je to dozvoljeno zakonom. U slučaju da odricanje od odgovornosti za te garancije nije moguće, eger ograničava trajanje tih garancija i pravnih sredstava predviđenih u njima na trajanje ekplicitne garancije i, po odluci kompanije adtexo, na usluge popravke ili zamjene koje su dolje opisane. Neke države (zemlje i pokrajine) ne dozvoljavaju ograničavanje trajanja implicitne garancije (ili uslova), pa se stoga ograničenja koja su gore navedena možda ne mogu primjenjivati na vas.

ŠTA POKRIVA OVA GARANCIJA?

EGER garantuje za pametnu vagu, pametne satove ili pametne uređaje i dodatnu opremu proizvedene od strane kompanije EGER, koji se nalaze u originalnom pakovanju (“EGER FIT”), u pogledu grešaka u materijalu i izradi pri normalnom korišćenju u skladu sa smjernicama koje je objavila kompanija Adtexo, u trajanju od JEDNE (1) GODINE od datuma kada ga je krajnji korisnik kupio u maloprodaji (“Garantni rok”). Objavljene smjernice kompanije Adtexo uključuju, ali se ne ograničavaju na informacije sadržane u tehničkim specifikacijama, korisničkim uputstvima i servisnoj komunikaciji.

 

Napomena: Odredbe ovog garantnog dokumenta će se primjenjivati na sve zahtjeve podnijete u skladu sa Ograničenom garancijom kompanije Adtexo u trajanju od jedne godine.

ŠTA NE POKRIVA OVA GARANCIJA?

Ova garancija se ne primjenjuje na bilo koje hardverske proizvode ili softver koje nije proizvela kompanija EGER, čak i ako je taj softver upakovan ili ako se prodaje zajedno sa EGER-ovim hardverom. Proizvođači, dobavljači ili izdavači koji nisu kompanija EGER, mogu Vam dati svoje garancije, molimo da ih kontaktirate za dodatne informacije. Softver koji distribuira Adtexo, sa ili bez EGER-ovog fabričkog znaka (uključujući ali ne ograničavajući se na sistemski softver) nije pokriven ovom garancijom. Za detalje o Vašim pravima vezanim za upotrebu softvera pogledajte ugovor o licenci koji ide uz softver. EGER ne garantuje da će EGER-ovi proizvod raditi bez prekida i grešaka. Kompanija Adtexo nije odgovorna za štetu koja nastane kao rezultat nepoštovanja uputstava vezanih za upotrebu EGER proizvoda.

 

Ova garancija se ne primjenjuje: (a) na potrošne djelove, kao što su baterije ili zaštitne folije, koje su napravljene tako da se vremenom istroše, osim ako je kvar nastao zbog greške u materijalu ili izradi; (b) na estetska oštećenja uključujući ali ne ograničavajući se na ogrebotine, ulubljenja i polomljenu plastiku na portovima; (c) na štetu izazvanu korišćenjem sa drugim proizvodom; (d) na štetu izazvanu slučajno, pogrešnom upotrebom i primjenom, u kontaktu sa tečnošću (VODOM!), vatrom, u zemljotresu ili zbog drugih spoljnih faktora; (e) na štetu nastalu korišćenjem EGER proizvoda izvan smjernica koje je kompanija EGER objavila; (f) na štetu nastalu servisiranjem (uključujući nadogradnju i proširenja) koje je vršilo bilo koje lice osim predstavnika brenda EGER; (g) na EGER proizvod koji je mijenjan u cilju izmjene funkcionalnosti ili mogućnosti bez pisanog odobrenja brenda EGER; (h) na greške nastale redovnim habanjem ili na drugi način usled redovnog starenja EGER proizvoda, ili (i) ako je serijski broj uklonjen ili izbrisan sa EGER proizvoda.

VAŠE ODGOVORNOSTI

Nakon svake kupovine EGER proizvoda potrebno je da ispunite garantni list na web stranici https://egerfit.com/garancija/ najdalje 15 dana nakon kupovine. Za proizvode za koje korisnici nisu registrovali garanciju u datom roku smatrat će se da ne podliježu garancijskim uslovima.

Prije nego što prihvate izvršenje garantnog servisa, kompanija EGER ili njeni agenti mogu od Vas zatražiti da dostavite dokaz o detaljima kupovine, da odgovorite na pitanja koja za cilj imaju da pomognu u dijagnostikovanju potencijalnih problema i da se ispuni procedura kompanije EGER za realizovanje garantnog servisa.
Važno: Ne otvarajte EGER proizvod. Otvaranje EGER proizvoda može izazvati štetu koja nije pokrivena ovom garancijom. Servis na ovom EGER proizvodu može vršiti isključivo kompanija Adtexo.

KAKO REALIZOVATI GARANTNI SERVIS?

Molimo Vas da, prije nego što zatražite garantni servis nakon što ste ispunili garanciju na stranici https://egerfit.com/garancija/ , kontaktirate agente EGER-ove kompanije te poslušate njihova uputstva. Ako Eger proizvod i dalje ne radi ispravno nakon što ste konsultovali ove resurse, potrebno je da ispunite reklamacijski list na stranici https://egerfit.com/reklamacije/
ako je to primjenjivo (u zavisnosti da li ste ispunili reklamacijski list nakon kupovine)

Predstavnik kompanije EGER će ustanoviti da li je Vašem EGER proizvodu potreban servis i, ako jeste, obavijestiće Vas kako će ga EGER obezbijediti. Kada kontaktirate kompaniju EGER telefonom, mogući su drugi troškovi, zavisno od Vaše lokacije.

U produžetku dajemo informacije na mreži sa detaljima vezanim za realizaciju garantnog servisa.

OPCIJE GARANTNOG SERVISA

EGER će obezbijediti garantni servis putem jedne ili više sljedećih opcija:
(I)        Pomoć agenta s kojim ćete imati 1:1 komunikaciju te će se posvetiti isključivo Vašem problemu u cilju da pronađe riješenje,
(II)       Reklamacija proizvoda u vidu otklanjanja oštećena koja podliježu garantnim uslovima,

(III)      Reklamacija proizvoda u vidu zamjene za novi proizvod istih karakteristika.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Osim u slučajevima predviđenim u ovoj garanciji, i u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Adtexo neće odgovarati za direktnu, posebnu, slučajnu ili posledišnu štetu koja nastane kao rezultat povrede garancije ili bilo kog uslova ili po bilo kakvoj drugoj pravnoj teoriji uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak nastao zbog nemogućnosti korišćenja; gubitak prihoda; gubitak stvarnog ili očekivanog profita (uključujući gubitak profita po ugovorima); gubitak mogućnosti korišćenja novca; gubitak očekivane uštede; gubitak poslovanja; gubitak mogućnosti; gubitak goodwill-a; gubitak reputacije; gubitak, štetu, dovođenje u pitanje ili uništenje podataka; ili bilo kakav indirektni ili posledični gubitak ili štetu bez obzira kako su izazvani, uključujući zamjenu opreme i imovine, troškove povraćaja, programiranja ili reprodukcije bilo kog programa ili podataka koji se čuvaju ili koriste sa eger proizvodom ili bilo koju nemogućnost očuvanja poverljivosti informacija koje se čuvaju na EGER proizvodu.

 

Gore navedeno ograničenje se ne primjenjuje na zahtjeve za naknadu štete zbog smrtnog slučaja ili fizičkih povreda, ili bilo kakvu zakonsku odgovornost za namjerne postupke i/ili propuste, kao i one koji nastanu kao posledica krajnjeg nemara. Adtexo ne daje bilo kakve garancije da će moći da popravi bilo koji eger proizvod po ovoj garanciji, ili da zamijeni eger proizvod bez rizika po informacije koje se čuvaju na eger proizvodu, ili rizika od gubitka istih.

 

Neke države (zemlje i pokrajine) ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničenja slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gore navedeno ograničenje ili izuzimanje ne mogu primijeniti na vas.

ČUVANJE PRIVATNOSTI

EGER će čuvati i koristiti informacije o korisnicima u skladu sa Pravilima privatnosti koja se primjenjuju u kompaniji Adtexo, i koja se mogu naći na adresi https://egerfit.com/pravila-privatnosti/


OPŠTI DIO

Nijedan preprodavac, agent ili zaposleni kompanije EGER nije ovlašćen da vrši bilo kakve izmjene, produženja ili dodatke u vezi sa ovom garancijom. U slučaju da se ustanovi da je bilo koja odredba nezakonita ili neizvršiva, to neće umanjiti ili uticati na zakonitost ili izvršivost preostalih odredaba. Na ovu garanciju se primjenjuje i ista se tumači u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je kupljen EGER proizvod. EGER je na kraju ovog dokumenta identifikovan u skladu sa zemljom ili regionom u kojem je kupljen EGER proizvod. EGER ili njegov nasljednik u vlasništvu predstavljaju davaoca garancije u ovoj garanciji.

X